Postępowanie administracyjne i egzekucja w administracji publicznej - kompendium wiedzy

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Postępowanie administracyjne i egzekucja w administracji publicznej - kompendium wiedzy

Temat szkolenia

Postępowanie administracyjne i egzekucja w administracji publicznej - kompendium wiedzy

Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Jakie znaczenie mają nowelizacje przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędu/ organów administracji publicznej?
 2. Jak oznaczyć zakres zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń w administracji publicznej?
 3. W jaki sposób unikać błędów, prawidłowo redagować, wydawać decyzje administracyjne i inne akty?
 4. Jak obliczać terminy, kiedy mamy do czynienia ze stroną postępowania? 
 5. W jaki sposób ustalać właściwość organu?
 6. Co uczynić, jeżeli z winy pracownika urzędu, organ pozostaje w zwłoce?
 7. Kiedy pismo jest doręczone elektronicznie?
 8. Kiedy decyzja może mieć formę dokumentu elektronicznego?
 9. Czym różni się postępowanie egzekucyjnego od egzekucji administracyjnej?
 10. Jakie są stadia postępowania egzekucyjnego?
 11. Czy zakończenie egzekucji i zakończenie postępowania egzekucyjnego mogą być jednoczesne?
 12. Kiedy możliwa jest egzekucja z weksla? A kiedy z rachunku bankowego?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Obszerna wiedza w zakresie legalności postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem treści decyzji.
 • Umiejętność prawidłowego obliczania terminów, prawidłowego doręczania pism.
 • Umiejętność wykluczenia podmiotów, które nie będą stroną postępowania.
 • Wiedza w zakresie określenia właściwości organu, wyłączenia organu, wyłączenia pracownika.
 • Nabycie pewności w zakresie prawidłowego dokonywania czynności procesowych.
 • Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury egzekucyjnej w administracji.
 • Obszerna wiedza dotycząca sposobów prowadzenia egzekucji administracyjnej.
Kto skorzysta na tym szkoleniu

Pracownicy administracji samorządowej i rządowej, którzy w swojej praktyce zawodowej obowiązani są do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowani wpływem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na interpretacje przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w codziennej pracy i wszyscy pracownicy, którzy obowiązani są do stosowania przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

METODY PRACY

Interaktywny Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności pracowników administracji publicznej, związane ze sporządzaniem decyzji administracyjnych, dokonywaniem czynności procesowych, rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zaświadczeń, sporządzaniem upomnień, wniosków egzekucyjnych itd. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w szkoleniu. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie - źródła prawa i zakres obowiązywania przepisów proceduralnych. 
   
 2. Sprawa administracyjna:
 • warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • ogólne zasady postępowania administracyjnego – orzecznictwo, konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania, przykłady zastosowania,
 • „Interes” w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • rodzaje interesów w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • uznanie administracyjne.

 

 1. Postępowanie administracyjne – zagadnienia podstawowe:
 • strona postępowania administracyjnego i uczestnicy postępowania administracyjnego,
 • analiza interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego  i na pozostałych etapach, 
 • utrata przymiotu strony, a dalszy bieg postępowania.

 

 1. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu:
 • konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
 • formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń,

 

 1. Przebieg postępowania przed organem I instancji:
 • wszczęcie lub odmowa wszczęcia – problemy praktyczne,
 • kontrola formalna wniosku, braki istotne i nieistotne pism, dowody i dokumentowanie czynności procesowych,
 • formy postępowania dowodowego: postępowania gabinetowe, rozprawa administracyjna,
 • zasady postępowania dowodowego,
 • ciężar dowodu,
 • źródła dowodowe.

 

 1. Postanowienia – treść, redagowanie i znaczenie procesowe.
   
 2. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne.
   
 3. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie –rodzaje, skutki dla stron i organu.
   
 4. Decyzje administracyjne:
 • rodzaje i charakter,
 • elementy konieczne decyzji,
 • związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne,
 • różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami,
 • przykładowa redakcja decyzji,
 • uzasadnienie decyzji administracyjnej – cel,
 • uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne,
 • redagowanie uzasadnień decyzji,
 • wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej.

 

 1. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia:
 • najnowsze zmiany , 
 • konsekwencje elektronizacji postępowania administracyjnego, sposoby obliczania terminów,
 • błędy w procedurze doręczeń i ich korekta.

 

 1. Dokumenty w postępowaniu administracyjnym:
 • akta sprawy – pisemny charakter postępowania,
 • protokoły, adnotacje, notatki urzędowe,
 • podpis i parafka w postępowaniu administracyjnym,
 • wgląd do akt sprawy, sporządzenie odpisów,
 • czynności organu w ramach udostępniania akt sprawy,
 • wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów
 • opłaty za sporządzanie odpisów,
 • udostępnianie akt sprawy, a przepisy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej,
 • prowadzenie metryki sprawy.

 

 1. Postępowanie odwoławcze:
 • czynności organu I instancji i czynności organu II instancji,
 • etap międzyinstancyjny,
 • rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym,
 • decyzje formalne i merytoryczne,
 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 1. Postępowania nadzwyczajne:
 • wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia,
 • właściwość organów i etapy postępowań.  Eliminowanie uchybień w postępowaniu,
 • związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych. 

 

 1. Postępowania odrębne regulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego:
 • charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne w stosunku do postępowania ogólnego.
 • wydawanie zaświadczeń – uproszczony charakter postępowania,
 • skargi i wnioski po nowelizacji, a ustawa o petycjach.

 

 1. Projektowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.
   
 2.  Podmiotowy i przedmiotowy zakres postępowania egzekucyjnego w administracji: 
 • podmioty postępowania egzekucyjnego - wierzyciel, organ egzekucyjny, zobowiązany, itd.
 • właściwość miejscowa rzeczowa i funkcjonalna,
 • zbieg egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej.

 

 1. Egzekucja należności pieniężnych:
 • egzekucja z pieniędzy,
 • egzekucja z wynagrodzenia,
 • egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
 • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności,
 • egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,
 • egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne
  .
 1. Egzekucja należności niepieniężnych:
 • grzywna w celu przymuszenia, 
 • wykonanie zastępcze,
 • odebranie rzeczy ruchomej,
 • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
 • przymus bezpośredni.

 

 1. Wszczęcie postępowania:
 • wymogi formalne, 
 • organy właściwe, 
 • obowiązki wierzyciela,
 • przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

 

 1. Tytuł wykonawczy:
 • tytuł jednolity i zagraniczny; 
 • tworzenie odpisów tytułów wykonawczych,

 

 1. Upomnienie: 
 • data doręczenie upomnienia;

 

 1. Egzekucja niezgodna z prawem – konsekwencje.
 2. Umorzenie i zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
   
 3. Wyłączenia spod egzekucji.
   
 4. Postępowanie uproszczone.
   
 5. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym:
 • zarzuty,
 • zażalenie,
 • skarga na czynności egzekucyjne,
 • wniosek o wyłączenie spod egzekucji,
 • żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.

 

 1. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   
 2. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego:
 • opłaty,
 • wydatki egzekucyjne, 
 • zmniejszenie kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela.

 

 1. Naruszenie przepisów postępowania:
 • odpowiedzialność odszkodowawcza, 
 • odpowiedzialność porządkowa.        

 

   
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Postępowanie administracyjne i egzekucja w administracji publicznej - kompendium wiedzy

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING