Przebieg postępowania administracyjnego

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Przebieg postępowania administracyjnego

Temat

Przebieg postępowania administracyjnego

Na jakie pytania odpowiada szkolenie

 1. Jakie znaczenie mają nowelizacje przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędu/ organów administracji publicznej?
 2. Jak oznaczyć zakres zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń w administracji publicznej?
 3. W jaki sposób unikać błędów, prawidłowo redagować, wydawać decyzje administracyjne i inne akty?
 4. Jak obliczać terminy, kiedy mamy do czynienia ze stroną postępowania?
 5. W jaki sposób ustalać właściwość organu?
 6. Co uczynić jeżeli, z winy pracownika urzędu, organ pozostaje w zwłoce?
 7. Kiedy pismo jest doręczone elektronicznie?
 8. Kiedy decyzja może mieć formę dokumentu elektronicznego?

Korzyści płynące ze szkolenia

 • Obszerna wiedza w zakresie legalności postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem treści decyzji.
 • Umiejętność prawidłowego obliczania terminów, prawidłowego doręczania pism.
 • Umiejętność wykluczenia podmiotów, które nie będą stroną postępowania.
 • Wiedza w zakresie określenia właściwości organu, wyłączenia organu, wyłączenia pracownika.
 • Nabycie pewności w zakresie prawidłowego dokonywania czynności procesowych.

Kto skorzysta na tym szkoleniu

Pracownicy administracji samorządowej i rządowej, którzy w swojej praktyce zawodowej obowiązani są do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowani wpływem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na interpretacje przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w codziennej pracy. 

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności pracowników administracji publicznej, związane ze sporządzaniem decyzji administracyjnych, dokonywaniem czynności procesowych, rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zaświadczeń. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie - źródła prawa i zakres obowiązywania przepisów proceduralnych.
   
 2. Sprawa administracyjna:
 • warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • ogólne zasady postępowania administracyjnego – orzecznictwo, konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania, przykłady zastosowania
 • „Interes” w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • rodzaje interesów w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • uznanie administracyjne.

 

 1. Postępowanie administracyjne – zagadnienia podstawowe:
 • strona postępowania administracyjnego i uczestnicy postępowania administracyjnego,
 • analiza interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego  i na pozostałych etapach,
 • utrata przymiotu strony, a dalszy bieg postępowania.

 

 1. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu:
 • konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
 • formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń.

 

 1. Przebieg postępowania przed organem I instancji:
 • wszczęcie lub odmowa wszczęcia – problemy praktyczne,
 • kontrola formalna wniosku, braki istotne i nieistotne pism, dowody i dokumentowanie czynności procesowych,
 • formy postępowania dowodowego: postępowania gabinetowe, rozprawa administracyjna,
 • zasady postępowania dowodowego,
 • ciężar dowodu,
 • źródła dowodowe.

 

 1. Postanowienia – treść, redagowanie i znaczenie procesowe.
   
 2. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne.
   
 3. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie –rodzaje, skutki dla stron i organu.
   
 4. Decyzje administracyjne:
 • rodzaje i charakter,
 • elementy konieczne decyzji,
 • związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne,
 • różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami,
 • przykładowa redakcja decyzji,
 • uzasadnienie decyzji administracyjnej – cel,
 • uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne,
 • redagowanie uzasadnień decyzji,
 • wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej.

 

 1. . Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia:
 • najnowsze zmiany, 
 • konsekwencje elektronizacji postępowania administracyjnego, sposoby obliczania terminów,
 • błędy w procedurze doręczeń i ich korekta.

 

 1. Dokumenty w postępowaniu administracyjnym: 
 • akta sprawy – pisemny charakter postępowania,
 • protokoły, adnotacje, notatki urzędowe,
 • podpis i parafka w postępowaniu administracyjnym,
 • wgląd do akt sprawy, sporządzenie odpisów,
 • czynności organu w ramach udostępniania akt sprawy,
 • wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów
 • opłaty za sporządzanie odpisów,
 • udostępnianie akt sprawy, a przepisy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej,
 • prowadzenie metryki sprawy.

 

 1. Postępowanie odwoławcze: 
 • czynności organu I instancji i czynności organu II instancji,
 • etap międzyinstancyjny,
 • rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym,
 • decyzje formalne i merytoryczne,
 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 1. Postępowania nadzwyczajne:
 • wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia,
 • właściwość organów i etapy postępowań.  

 

 1. Eliminowanie uchybień w postępowaniu - związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.
   
 2. Postępowania odrębne regulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego:
 • charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne w stosunku do postępowania ogólnego.
 • wydawanie zaświadczeń – uproszczony charakter postępowania,
 • skargi i wnioski po nowelizacji, a ustawa o petycjach.

 

 1. Projektowane zmiany prawa dotyczące postępowania administracyjnego.
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Przebieg postępowania administracyjnego

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING