Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 1 czerwca 2017

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 1 czerwca 2017

Temat

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 1 czerwca 2017

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników szkolenia z wprowadzanymi zmianami i całkiem nowymi instytucjami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo w praktyce realizacji zadań publicznych wykorzystywać nowe instrumenty przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego i prowadzić postępowania administracyjne w oparciu o znowelizowane unormowania prawne. Wszystkie merytoryczne treści szkolenia będą przekazywane jego uczestnikom w kontekście ich zawodowych zainteresowań i rozszerzane w przypadku dodatkowych pytań.

Korzyści płynące ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia w jego trakcie dowiedzą się o następujących zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego:

 • nowych zasadach postępowania, w tym m. in. o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony i zasadzie współdziałania organów;
 • nowym narzędziu prawnym – ponagleniu organu w sytuacji bezczynności lub przewlekłości prowadzenia postępowania;
 • instytucji mediacji;
 • katalogu spraw, w których możliwe będzie zawarcie ugody;
 • instytucji milczącego załatwienia sprawy;
 • sprzeciwie od decyzji kasatoryjnej;
 • nowych zasadach ustalania kar administracyjnych;
 • probiznesowych rozwiązaniach prawnych;

Kto skorzysta na tym szkoleniu

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują w codziennej pracy zawodowej przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

METODY PRACY

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia oraz omawiane potencjalne przypadki zastosowania nowych instrumentów prawnych z K.p.a.

Program szkolenia

 1. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate”;
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania  (nawiązanie do Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji);
  • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań;
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania;
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
  • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.
 2. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
 • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym pojęcia bezczynności i przewlekłości;
 • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
 • procedura rozpoznania ponaglenia;
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia,
 1. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
  •  zasada „in dubio pro reo”;
  • przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
  • charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
  • zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.
 2. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
  • instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  • termin na zwołanie posiedzenia;
  • udział stron w posiedzeniu.
 3. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
  • nowa instytucja postępowania administracyjnego;
  •  mediacje - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, dobrowolność, poufność mediacji, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  • czas trwania mediacji, sposób jej zakończenia i koszty mediacji.
 1. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:
  • sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.
 2. Milczące załatwienie sprawy:
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
 3. Upowszechnienie ugody administracyjnej:
  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.;
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  • forma ugody.
 4. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
  • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).
 5. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
 6. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  • odsetki od kary zaległej;
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
  • udzielenie ulgi w spłacie.
 7. Inne zmiany w k.p.a.:
  • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  • doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 1 czerwca 2017

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING