Szkolenie finanse publiczne

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Finanse publiczne kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne

Temat szkolenia Finanse publiczne, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne.
Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. W jaki sposób gospodarować środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi?
 2. Z czym w praktyce wiąże się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 3. Jak przebiega proces realizacji kontroli zarządczej, w szczególności planowania (cele i mierniki) oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowania i dokumentowania procesów?
 4. Czym jest budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych? Jak dokonuje się oceny jego skuteczności i efektywności?
 5. W jaki sposób ewidencjonuje się wydatki strukturalne?
 6. Które błędy w świetle wyników kontroli NIK i RIO oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są popełniane najczęściej?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Wiedza, jak skutecznie zarządzać ryzykiem, z jednoczesnym poszanowaniem przepisów Ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń Ministra Finansów.
 • Umiejętność kompleksowej oceny jednostki sektora finansów publicznych pod kątem działań formalnych i organizacyjnych, co ułatwi uczestnikom szkolenia stworzenie w przyszłości sprawnego systemu zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Umiejętność planowania budżetu zadaniowego i prowadzenia dokumentacji z nim związanej.
 • Obszerna wiedza w zakresie realizacji kontroli zarządczej.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Pracownicy samorządowych i rządowych jednostek sektora finansów publicznych, a wśród nich pracownicy przedszkoli, jednostek kultury, placówek oświatowych, placówek służby zdrowia, ministerstw, urzędów centralnych, do których obowiązków zawodowych należą kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem lub koordynowanie tego procesu.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności, uwzględniające specyfikę działów administracji publicznej, związane z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne, jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie - zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych:
 • legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność,
 • dokonywanie wydatków i zaciąganie zobowiązań - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych,
 • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. uczelnie wyższe, instytucje kultury, SPZOZ-y,
 • rozliczanie środków unijnych,
 • procedura audytu wewnętrznego,
 • planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych,
 • dotacje z budżetu państwa, budżetu samorządowego, państwowych funduszy celowych – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji,
 • zamówienia publiczne do 30 tys. euro, wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie.

 

 1. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • rodzaje i przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karnej, karnej skarbowej, cywilnej, pracowniczej,
 • najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi,
 • osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych: kierownik jednostki, główny księgowy oraz upoważnieni pracownicy,
 • zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych,
 • stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

 1. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
   
 2. Orzecznictwo komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
   
 3. Kontrola zarządcza - narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych:
 • zakres pojęcia na podstawie zaleceń Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli,
 • przykłady dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w realizacji kontroli zarządczej, zwłaszcza w procesie zarządzania ryzykiem.

 

 1. Prawne podstawy oraz ustawowy zakres kontroli zarządczej, a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz standardy i wytyczne ministerialne.
   
 2. Ocena mechanizmów kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych– adekwatność, skuteczność i efektywność.
   
 3. Kontroli zarządcza w środowisku wewnętrznym jednostki:
 • przestrzeganie wartości etycznych,
 • kompetencje zawodowe, a delegacja uprawnień
 • struktura organizacyjna.

 

 1. Kontrola zarządcza – cele jednostki:
 • określenie misji jednostki,
 • system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki.

 

 1. Kontrola zarządcza w zarządzaniu ryzykiem – studium przypadku:
 • identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
 • analiza ryzyka - przyczyny ryzyka, skutki i częstotliwości występowania,
 • reakcja na ryzyko, a monitorowanie ryzyka,
 • sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem – w celu rozwiązywania problemów.

 

 1. Mechanizmy kontroli w stosunku do skonkretyzowanego ryzyka:
 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
 • sprawowanie nadzoru,
 • ciągłość działalności,
 • ochrona zasobów,
 • szczegółowe mechanizmy kontroli w zakresie operacji finansowych i gospodarczych,
 • mechanizmy kontroli w zakresie systemów informatycznych.

 

 1. Kontrola zarządcza - informacje i komunikacja:
 • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

 

 1. Kontrola zarządcza - monitorowanie i samoocena:
 • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
 • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki - samoocena kontroli zarządczej,
 • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego.

 

 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przez konkretne podmioty:
 • podmioty z poziomu kontroli jednostki sektora finansów publicznych - I poziom kontroli,
 • podmioty z poziomu działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego - II poziom kontroli.

 

 1. Realizacja kontroli zarządczej:
 • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu, referatu oraz poszczególnych pracowników,
 • dokumentacja kontroli zarządczej - procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
 • kontrola zarządcza w regulaminie organizacyjnym jednostki i aktach kierownictwa wewnętrznego.

 

 1. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):
 • najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej tj. wewnętrznej,
 • typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej.

 

 1. Zarządzanie finansami publicznymi  – budżet zadaniowy:
 • narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego,
 • powiązanie budżetu zadaniowego z kontrolą zarządczą,
 • cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce,
   
 1. Planowanie, ewidencja i sprawozdawczość wydatków w układzie zadaniowym, w tym wydatków pośrednich.
   
 2. Budżet tradycyjny, a budżetu zadaniowy – porównanie.
   
 3. Budżet zadaniowy na podstawie wyników kontroli NIK – najczęstsze błędy.
   
 4. Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji.
   
 5. Cele, obszary i mierniki zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 1. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym, a współpraca komórek merytorycznych i finansowo – księgowych.
   
 2. Harmonizacja tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym:
 • zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie,
 • rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania.

 

 1. Wydatki bezpośrednie i pośrednie:
 • zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań,
 • rachunek kosztów działań, według miejsca powstawania kosztów.
   
 1. Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym:
 • polityka rachunkowości,
 • zakładowy plan kont.
   
 1. Aplikacja Trezor BZ:
 • zasady pracy i rozwiązania problemów technicznych i merytorycznych.
   
 1. Wydatek strukturalny:
 • krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych,
 • przesłanki przyporządkowania wydatku do właściwego kodu klasyfikacji,
 • kryterium rozróżnienia wydatków związanych z realizacją operacji i celów od wydatków bieżących, eksploatacyjnych lub obligatoryjnych,
 • zmiana definicji wydatku strukturalnego na poziomie unijnym od 2014 roku.

 

 1. Klasyfikacja wydatków strukturalnych:
 • zasada dodatkowości i kwalifikowalności wydatków w UE, analiza zmian od roku 2014,
 • weryfikacja wypełniania obowiązków przez państwa członkowskie poprzez sprawozdanie z poniesionych wydatków strukturalnych.

 

 1. Obowiązek klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych.
   
 2. Klasyfikacja i ewidencja wydatków strukturalnych w ewidencji tradycyjnej i „rozproszonej” - obowiązki pracowników działów merytorycznych oraz działów finansowo-księgowych.
   
 3. Klasyfikacja wydatków strukturalnych określona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – obszary tematyczne i kody wydatków – analiza zmian.
   
 4. Ewidencja wydatków strukturalnych:

 

 1. Zasady sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.
   
 2. Eliminacja przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.
   
 3. Korekty wydatków strukturalnych.
   
 4. Zmiany na poziomie unijnym i krajowym dotyczące wydatków strukturalnych: definicja, klasyfikacja, obszary tematyczne i kody interwencji, przykładowe typy WS.
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Finanse publiczne kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING