Szkolenie zamówienia publiczne – kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Szkolenie zamówienia publiczne – kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji

Temat

Szkolenia zamówienia publiczne – kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji
Na jakie pytania odpowiada szkolenie z zamówień publicznych
 1. Jakie są definicje nowych pojęć, zakres zastosowania, wyłączenia i zasady udzielenia zamówień publicznych?
 2. W jaki sposób przebiega szacowanie wartości zamówienia i jak komunikować się z wykonawcami?
 3. Czym są konsultacje rynkowe? Jak udziela się zamówień przez wielu zamawiających?
 4. Jak prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, jakie są formy wnoszenia wadium?
 5. Jakie są tryby udzielania zamówień publicznych, kiedy unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia?
 6. Jakie są prawa i obowiązki podwykonawcy?
 7. Jaki wpływ na udzielenia zamówienia publicznego będą miały znowelizowane przepisy?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Praktyczne umiejętności w zakresie kwalifikacji podmiotowej wykonawców i udzielania zamówień publicznych.
 • Umiejętność oceny prawidłowości sporządzania umów w sprawie zamówień publicznych.
 • Szczegółową znajomość zmian wynikających z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE, a także pozostałych zmian, proponowanych w rządowym projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność dostosowania dotychczasowej działalności zawodowej do planowanych zmian.
Kto skorzysta na tym szkoleniu Zamawiający (osoby przygotowujące postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Prawo zamówień publicznych), wykonawcy oraz kontrolerzy.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna szkolenia z zamówień publicznych w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności, uwzględniające specyfikę działów administracji publicznej, związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne są obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie - zasady udzielania zamówień publicznych:
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
 • zasada pisemności,
 • zasada jawności.

 

 1. Tryby udzielania zamówień publicznych:
 • przetarg ograniczony i nieograniczony,
 • procedury otwarte,
 • procedury zamknięte/niekonkurencyjne,
 • udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych,
 • udzielanie zamówień „sektorowych”,
 • udzielanie zamówień poniżej kwot określonych w prawie zamówień publicznych.

 

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 • opis przedmiotu zamówienia – znaczenie i zasady,
 • roboty budowlane,
 • dostawy,
 • usługi,
 • słownik CPV,
 • cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia,
 • specyfikacje techniczne, aprobaty, normy międzynarodowe, normy europejskie,
 • opis przedmiotu zamówienia - wymagania funkcjonalne.

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia:
 • metody szacowania wartości zamówienia,
 • czas ustalenia wartości zamówienia,
 • wartość zamówienia na dostawy i usługi,
 • zamówienia na roboty budowlane,
 • zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
 • wartość zamówienia dla zamówień długotrwałych,
 • progi kwotowe - wybór procedury.

 

 1. Powołanie komisji przetargowej.
   
 2. Opracowanie dokumentacji przetargowej:
 • projekt ogłoszenia,
 • projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • specyfikacja na roboty budowlane,
 • specyfikacja na dostawy,
 • specyfikacja na usługi.

 

 1. Oferta:
 • opis sposobu przygotowania ofert,
 • wyznaczenie terminu i miejsca składania ofert,
 • przedłużanie terminu do składania ofert,
 • wyznaczenie terminu i miejsca otwarcia ofert,
 • wyznaczenie terminu związania ofertą,
 • treści ofert - wyjaśnienia,
 • oferty częściowe,
 • oferty wariantowe.

 

 1. Ocena wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne:
 • podmiotowe warunki uczestnictwa w postępowaniu,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • sposoby weryfikacji warunków wymaganych od wykonawców,
 • wykluczenie z postępowania, obowiązki informacyjne wiązane z wykluczeniem wykonawcy,
 • przykładowe warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Otwarcie i ocena ofert:
 • oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • korekta omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
 • korekta oczywistych omyłek pisarskich,
 • poprawianie innych omyłek.

 

 1. Odrzucenie oferty:
 • przesłanki odrzucenia,
 • czynności podejmowane przez zamawiającego w związku z odrzuceniem oferty.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej:
 • problem ofert o takiej samej cenie,
 • obowiązki zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Unieważnienie postępowania:
 • przesłanki i podstawy unieważnienia,
 • unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych,
 • unieważnienie postępowania z braku wystarczającego pokrycia finansowego,
 • obowiązki informacyjne zamawiającego po unieważnieniu postępowania.

 

 1. Dokumentowanie postępowania:
 • prowadzenie protokołu postępowania,
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji przetargowej,
 • zasady udostępniania dokumentacji przetargowej, udostępnianie informacji publicznych,
 • prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i podmiotów wykonujących zadania publiczne,
 • udostępnianie informacji przetargowej.

 

 1. Procedura odwoławcza:
 • podstawy odwołania, sposoby i zasady wnoszenia odwołań,
 • prawidłowo sporządzone odwołanie,
 • terminy wnoszenia odwołania, wymogi formalne wnoszenia odwołania,
 • rozpoznanie odwołania,
 • rozstrzygnięcia izby w razie uwzględnienia odwołania,
 • kary finansowe,
 • skarga do sądu na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej,
 • orzecznictwo KIO, SO i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

 

 1. Analiza projektowanych zmian - konieczność implementacji dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE:
 • racjonalizacja procedur udzielania zamówień publicznych, uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych,
 • negocjacje w zamówieniach publicznych – zwiększenie roli trybów negocjacyjnych (wstępne konsultacje rynkowe na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia),
 • skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień,
 • jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - forma oceny właściwości wykonawcy,
 • fakultatywność wadium i terminu związania ofertą,
 • zlikwidowanie obowiązków przesyłania zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – szerszy zakres,
 • elektroniczne zamówienia publiczne - e-Procurement,
 • obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym,
 • składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez profil nabywcy,
 • wykorzystanie elektronicznej platformy zamówień publicznych e-Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
 • wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną,
 • nabywanie produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku w trybie partnerstwa innowacyjnego,
 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
 • instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych,
 • podział zamówień na mniejsze części,
 • limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej,
 • podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy,
 • uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi niepriorytetowe.

 

 1. Zmiany w prawie zamówień publicznych pozostające bez związku z implementacją dyrektyw UE:
 • środki ochrony prawnej: rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej,
 • zmiana zasad wnoszenia skargi do sądu okręgowego przez Prezesa UZP, oddzielenie organizacyjne KIO od UZP,
 • regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako akt kreujący istotne informacje dotyczące postępowania, zastępujący specyfikację istotnych warunków zamówienia,
 • ograniczenia jawności postępowania - brak dostępu do protokołu postępowania oraz załączników do protokołu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Szkolenie zamówienia publiczne – kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING