Kodeks postępowania administracyjnego 2017

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Kodeks postępowania administracyjnego 2017

Temat

Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 r. – warsztaty praktyczne dla pracowników administracji publicznej szkolenie 2-dniowe

Na jakie pytania odpowiada szkolenie

 1. Jakie znaczenie mają nowelizacje przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędu/ organów administracji publicznej?
 2. Jak oznaczyć zakres zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń w administracji publicznej?
 3. W jaki sposób unikać błędów, prawidłowo redagować, wydawać decyzje administracyjne i inne akty?
 4. Jak obliczać terminy, kiedy mamy do czynienia ze stroną postępowania?
 5. W jaki sposób ustalać właściwość organu?
 6. Co uczynić jeżeli, z winy pracownika urzędu, organ pozostaje w zwłoce?
 7. Kiedy pismo jest doręczone elektronicznie?
 8. Kiedy decyzja może mieć formę dokumentu elektronicznego?

Korzyści płynące ze szkolenia

 • Obszerna wiedza w zakresie legalności postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem treści decyzji.
 • ​Umiejętność prawidłowego obliczania terminów, prawidłowego doręczania pism.
 • Umiejętność wykluczenia podmiotów, które nie będą stroną postępowania.
 • Wiedza w zakresie określenia właściwości organu, wyłączenia organu, wyłączenia pracownika.
 • Nabycie pewności w zakresie prawidłowego dokonywania czynności procesowych.

Kto skorzysta na tym szkoleniu

Pracownicy administracji samorządowej i rządowej, którzy w swojej praktyce zawodowej obowiązani są do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowani wpływem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na interpretacje przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w codziennej pracy. 

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności pracowników administracji publicznej, związane ze sporządzaniem decyzji administracyjnych, dokonywaniem czynności procesowych, rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zaświadczeń. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

1. Ogólne zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania;
 • zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, nowe zasady po nowelizacji;
 • właściwość organów;
 • strona i inni uczestnicy postępowania;
 • doręczenia (w tym elektroniczne między organami publicznymi), wezwania, terminy ( zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania), zawiadomienia (m.in. w formie obwieszczeń);
 • opłaty za sporządzanie kopii;
 • praktyczne aspekty udostępniania akt sprawy a ustawy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej;
 • protokoły, adnotacje, metryka sprawy - praktyczne aspekty prowadzenia metryki.

 

2. Wszczęcia postępowania:

 • Wszczęcie postępowania administracyjnego - wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania – możliwe zastosowania i problemy praktyczne,
 • badanie istnienia interesu prawnego (interes prawny a interes faktyczny) przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach,
 • kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad, termin uzupełnienia braków formalnych podania, braki istotne i nieistotne pism;

 

3. Bezczynność i przewlekłość organu w postępowaniu  - instytucja ponaglenia jako nowa forma wywierania wpływu na organ prowadzący postępowanie przez stronę postępowania:

 • procedura rozpoznania ponaglenia;
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.

 

4. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne, możliwość ich stosowania.

 

5. Postępowanie dowodowe, środki dowodowe (zasady ich stosowania i ograniczenia),  ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 KPA (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.

 

6. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.  Przepis art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu; termin na zwołanie posiedzenia; udział stron w posiedzeniu.

 

7. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja:

 • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie ugodowe i mediacyjne,
 • wielość stron,
 • możliwość zawarcia ugody,
 • wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji,
 • cel i skutki mediacji,
 • dobrowolność mediacji,
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
 • koszty postępowania.

 

8. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:

 • art. 79a KPA - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
 • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

 

9. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie, elementy decyzji, obligatoryjne i fakultatywne, prawidłowe redagowanie treści decyzji; Milczące załatwienie sprawy;

 

10. Postępowanie odwoławcze:

 • odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
 • sprzeciw od decyzji kasacyjnej,
 • uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).

 

11. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.

 • Konsekwencje uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
 • Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
 • Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.

 

12. Wydawanie zaświadczeń, rozpatrywanie skarg i wniosków;

 

13. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary i udzielania ulg w jej wykonaniu.

 

14. Zasady prowadzenia Europejskiej Współpracy Administracyjnej; Przekazywanie informacji – komu, kiedy i w jakim trybie?

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Kodeks postępowania administracyjnego 2017

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING