Szkolenia z prawa budowlanego i gospodarki nieruchomości

Prześlij zapytanie o to szkolenie

Gospodarka nieruchomości z elementami prawa budowlanego dla urzędników

Temat

Gospodarka nieruchomości z elementami prawa budowlanego dla urzędników

Na jakie pytania odpowiada szkolenie
 1. Jak ustalić stan prawny nieruchomości?
 2. Które dokumenty potwierdzają stan prawny nieruchomości?
 3. Czym różnią się prawo własności i prawo użytkowania wieczystego, w jaki sposób dokonuje się przekształcenia prawa użytkowania wieczystego?
 4. W jakich przypadkach stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany?
 5. Jakie czynności należy podjąć by ustalić czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich?
 6. Jakie są dopuszczalne formy obrotu nieruchomościami publicznymi? 
 7. Jak ustala się właściwość organów w procesie budowlanym?
Korzyści płynące ze szkolenia
 • Faktyczna umiejętność korzystania z rejestrów i ewidencji, ustalanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Umiejętność kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, umiejętność ustalenia prawa własności w kontekście projektowanych decyzji administracyjnych.
 • Umiejętność stosowania przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami i umiejętność oceny legalności czynności związanych z obrotem nieruchomościami.
Kto skorzysta na tym szkoleniu

Pracownicy różnych szczebli urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, pracownicy jednostek Skarbu Państwa, do których kompetencji należą gospodarka gruntami, planowanie przestrzenne, podatki i opłaty, infrastruktura i inwestycje.

METODY PRACY

Interaktywny wykład części teoretycznej. Część praktyczna w formie warsztatów. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia skonstruowaliśmy zajęcia, których przedmiotem są realne trudności, uwzględniające specyfikę działów administracji publicznej, związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Dostosowujemy je do potrzeb i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Nauka przez doświadczenie – ćwiczenie różnych sytuacji, konsultacje indywidualne jest obecnie najefektywniejszą formą szkolenia.

Program szkolenia

 

 1. Zagadnienia wstępne – rejestry, formy własności, akty prawne regulujące gospodarkę nieruchomościami:
 • księgi wieczyste,
 • kataster nieruchomości,
 • rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków,
 • wspólnota mieszkaniowa,
 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami, a inne ustawy (relacja do spec ustawy drogowej, kolejowej oraz prawa wodnego),
 • podstawowe pojęcia ustawy o gospodarce nieruchomościami (publiczne zasoby nieruchomości, działka budowlana, poprzedni właściciel, osoba bliska, nieruchomość podobna).

 

 1. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości na podstawie wydanych aktów administracyjnych i przysługujących uprawnień:
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

 1. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości na podstawie dokumentów:
 • odpis z ksiąg wieczystych,
 • akt własności, a akt notarialny,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Ustalenie prawa własności:
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • skarb państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • deweloper.
 1. Prawo własności i użytkowanie wieczyste:
 • różnice,
 • proces przekształcania i konsekwencje prawne.

 

 1. Nieruchomości obciążone:
 • najem i dzierżawa,
 • służebności,
 • prawo pierwokupu,
 • hipoteka.

 

 1. Obrót nieruchomościami - postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami:
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym,
 • ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przeznaczenie i wykorzystanie nieruchomości na cel publiczny,
 • dopuszczalne formy obrotu nieruchomościami publicznymi,
 • procedura przetargowa,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i ustalenie właściwej stawki opłaty rocznej,
 • oddanie nieruchomości publiczną w dzierżawę w trybie bezprzetargowym,
 • przesłanki udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości oraz zwrot bonifikaty,
 • zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

 1. Podział nieruchomości:
 • podział nieruchomości rolnych, 
 • podział nieruchomości niezależenie od ustaleń planu miejscowego,
 • wydzielenie działki pod drogę publiczną,
 • opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

 

 1. Pierwokup ustawowy.
   
 2. Proces budowlany:
 • ustalanie właściwości organów administracji publicznej w procesie budowlanym,
 • weryfikacja tytułu prawnego do nieruchomości
 • uczestnicy procesu budowlanego: inwestorzy, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i projektant
 • projekt budowlany - wymogi formalne, zakres,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia, samowole budowlane, zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych).

 

 1. Budowa obiektu budowlanego:
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • dziennik budowy,
 • tablica informacyjna.

 

 1. Kontrola procesu budowlanego: 
 • zasady i zakres kontroli, terminy,
 • negatywny wynik kontroli,
 • protokół kontroli.

 

 1. Wyroby budowlane.
   
 2. Użytkowanie obiektu budowlanego:
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • zakończenie robót budowlanych,
 • obowiązki zarządców i właścicieli obiektów budowlanych.

 

RozwińZwiń szczegółowy opis szkolenia Drukuj pełny opis szkolenia w PDF Prześlij zapytanie o to szkolenie

Gospodarka nieruchomości z elementami prawa budowlanego dla urzędników

Subskrybuj SkillsUp!

Natychmiastowo odbierz dostęp do specjalnych zniżek oraz informacji o nowych szkoleniach.

Spokojnie, nie lubimy spamu tak samo jak Ty.

Zapisanie się do listy newslettera jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i klauzuli informacyjnej.

ZAUFALI NAM

Luxona Poland HP Provident Nes Pharma ING